Traditionele eindejaarswensen

Net voor Kerstmis, feest van vrede en verdraagzaamheid, houden wij bij het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen er aan om alle huisartsen een vredevol kerstfeest toe te wensen.  Onze gedachten gaan ook uit naar de collega’s die tijdens hun beroepsuitoefening geconfronteerd werden met (eender welke) uiting van agressie. Zij zijn onze motivatie om blijvend mee te ijveren voor betere beveiliging tijdens ons werk.

Het voorbije jaar was – jammer genoeg – ook op andere domeinen gekenmerkt door agressieve en terroristische daden. We willen dan ook iedereen een 2017 met meer vrede en hoop toewensen.

En dit ondanks alle maatregelen die het huisartsenwerk steeds verder wegdrijven van onze kerntaak, het echte patiëntenwerk:
• De steeds toenemende administratieve betutteling, nu ehealth genaamd
• Het verlies van de mogelijkheden om ook ons inkomen op te volgen en te controleren
• De afschaffing van het streven naar “patiëntentrouw” via het eGMD
Want al deze elementen zijn nu in handen van de ziekenfondsen.

Tot slot wensen wij onze huisartsen-vertegenwoordigers in medicomut veel sterkte toe. Want ze zullen “ballen” en “haar op de tanden” nodig hebben om in het komende jaar overleg met deze ziekenfondsen aan te gaan!

Dr Herman Moeremans
Voorzitter SVH
 

"ORAKEL" SVH   

Collega's, huisartsen,

2015 moest voor de Vlaamse Huisartsen het jaar van erkenning worden. Voor het eerst waren er huisartsen in de Medicomut, die niet meer schatplichtig waren aan onze klassieke “gemengde syndicaten”. Bovendien werd voor het eerst een huisarts uit Vlaanderen onze voogdijminister.

Helaas. Een jaar verder blijkt dat we geen geschenken krijgen. Onze vertegenwoordigers in de Medicomut en ook de minister willen ons met een verplichting  een manke Regeling Derde Betaler  (RDB) door de strot duwen. De echte huisarts, die intussen dagelijks het beste van zichzelf geeft, en daarvoor beloond wordt met het vertrouwen van de patiënten… daar wordt duidelijk niet naar geluisterd!

Die huisarts werd met een kluitje in het riet gestuurd. De verplichting waarmee op 1 oktober de RDB wordt opgelegd terwijl de noodzakelijke technische modaliteiten nog ontbreken is een flagrante schending van het akkoord dat in de Medicomut werd afgesloten. Een tweede aanfluiting kwam met de ministeriële beslissing tot het bevriezen van de budgetten die beschikbaar waren gesteld om de wachtposten uit te breiden. Een tweede schending van hetzelfde akkoord!

Dit bevestigt wat het SVH al jaren beweert. Dergelijke akkoorden zijn al lang geen tariefakkoorden meer. Steeds opnieuw blijken deze akkoorden een ruilspel te zijn, waarin de huisartsenkaart slechts dient als pasmunt voor de grote belangen in tweede en derdelijnszorg. Voor de huisarts rest slechts een keurslijf met steeds nieuwe regels die van bovenaf worden opgelegd. Bovendien mag de overheid blijkbaar zonder probleem alle verbintenissen éénzijdig opzeggen.

Meer informatie  

Synthesenota reflectiekamer Eerstelijnsconferentie

(03/02/2017)

De synthesenota van de wetenschappelijke reflectiekamer aangaande de Eerstelijnsconferentie (*) zet meteen de toon. De nota staat mijlenver van wat huisartsen in de praktijk bezig houdt.

 

Niet verwonderlijk als men ziet wie de huisartsen vertegenwoordigt in die reflectiekamer. Ook niet verwonderlijk als men ziet wie de huisartsen heeft vertegenwoordigd in de voorbereidende werkgroepen. We stellen ook vast dat met wensen vanuit het werkveld weinig rekening werd gehouden. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen stelt ook vast dat zij geen inspraak hebben gehad in de voorbereiding van deze Eerstelijnsconferentie.

We stellen alleen maar vast en oordelen niet. We concluderen dat de huisarts ten velde maar een zeer beperkte stem heeft. De minister en het kabinet luisteren liever naar de experts die het voor ons eens op papier gaan zetten. Zij weten zogenaamd wat goed is voor ons en waar we naartoe willen. Ook wat onze noden en verzuchtingen zijn.

Nog maar eens een gemiste kans om een echte dialoog met de huisarts ten velde aan te gaan. 

 

SVH-Bestuur  

Dr Herman Moeremans

Voorzitter SVH

 

Dr Steven Haesaert

Woordvoerder SVH

 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Synthesenota%20Wetenschappelijke%20Reflectiekamer.pdf

Artsen werden vroeger wel eens verweten dat ze op een ivoren toren leefden, met het hoofd in de wolken. Anno 2016 brengt huisartsen op digitale ivoren torens met hoofd in the cloud

Herman Moeremans